Vés al contingut

Política de privacitat

Data d’última actualització: 26 d’abril de 2023.

1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://datya.com/ (d’ara endavant, la “Pàgina Web”).

2. RESPONSABLES DEL TRACTAMENT

Els respectius responsables dels tractaments de les dades personals, segons les finalitats i bases legítimes que s’indicaran més endavant, són les següents empreses:

 • Vilar Riba DATYA, S.L.. NIF: B72769656
 • Vilar Riba, S.A.P. NIF: A58430679
 • Vilar Riba Legal, S.L.U.P. NIF: B17850439
 • Vir Audit, S.L.P. NIF: B65574493
 • VRB Laboral, S.L. NIF: B61089488

 

El domicili d’aquestes empreses és al carrer Solsona, 2 (08500) Vic, el telèfon és 93 883 32 12 i l’adreça del correu electrònic de contacte és info@vilarriba.com.

Vilar Riba & Fabra, S.L.
Carrer Puigpedrós, número 9, baixos tercer (17520) Puigcerdà. E-mail de contacte: info@vilarriba.com
Telèfon de contacte: 972 14 10 09 NIF: B17642521

D’ara endavant, segons correspongui en cada cas, es farà referència a cada empresa respectivament com a “DATYA”.

DATYA es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

La Pàgina Web pot contenir enllaços a pàgines externes. DATYA no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web externs.

3. DADES PERSONALS

DATYA recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

En cas que l’usuari facilités dades de tercers, l’usuari garanteix que compta prèviament amb el consentiment d’aquests tercers o es troba legitimat degudament a tal efecte i es compromet a traslladar-los-hi el contingut d’aquesta política de privacitat, eximint a DATYA de qualsevol responsabilitat.

4. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Responsable del tractament

Finalitats

Legitimació

 

VILAR RIBA DATYA, S.L.

 • Gestió de l’alta, manteniment i baixa de l’usuari del portal del client de la Pàgina Web.

Execució del contracte

 • Consulta i, en el seu cas, investigació i resposta dels missatges rebuts.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a Vilar Riba amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de DATYA, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Gestió de la subscripció a les sessions de seminari online (webinar) que es puguin oferir a través de la
  Pàgina Web.

Consentiment de l’usuari

 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.

Interès legítim

 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
 • Gestió del compliment de les obligacions estipulades a la llei de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.

Compliment de la legislació.

VILAR RIBA, S.A.P

Vilar Riba Legal, S.L.U.P.

Vir Audit, S.L.P.

VRB Laboral, S.L.

Vilar Riba & Fabra, S.L.

 • Consulta i, en el seu cas, investigació i resposta dels missatges rebuts.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a DATYA  amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de DATYA, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

Consentiment de l’usuari

 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
 • Gestió del compliment de les obligacions estipulades a la llei de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.

Compliment de la legislació

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. En cas de revocació del consentiment pel tractament de dades personals per un procés de selecció, això implicarà que la candidatura no podrà tenir-se en compte pel mateix.

En cas que la base legitimadora sigui el compliment de la legislació o l’execució del contracte, del tractament de les dades personals és necessari perquè Vilar Riba pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable o amb les obligacions contractuals adquirides per DATYA, respectivament.

En relació al tractament de dades personals per la finalitat de prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa, la base legitimadora és l’interès legítim basat en la voluntat de DATYA de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

5. DESTINATARIS

DATYA no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal, a les esmentades empreses del Grup Vilar Riba i a tercers subcontractats.

6. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

DATYA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el període de temps que fos necessari per a dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides.

En cas que la base legitimadora del tractament sigui el consentiment prestat per l’usuari, les dades
personals es tractaran mentre no es revoqui el consentiment atorgat per l’usuari.

Un cop finalitzada la finalitat per la qual es van recollir les dades personals, aquestes es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a DATYA segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

7. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal Carrer Solsona, 2 (08500) Vic o bé al correu electrònic lopd@vilarriba.com.

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Obtenir confirmació sobre si les empreses del Grup Vilar Riba estan tractant les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, DATYA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de DATYA si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) de Madrid (www.aepd.es).

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!